Wizja

Wizja Stowarzyszenia Europe4Youth to Europejskie społeczeństwo obywatelskie oparte na świadomej partycypacji młodych ludzi w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.
Chcemy by nasze społeczeństwo złożone było z aktywnych, samoświadomych i samoorganizujących się obywateli. Dlatego bierzemy udział w dialogu strukturalnym na poziomie krajowym i europejskim, organizujemy spotkania mające na celu ukształtowanie w młodzieży odpowiednich postaw, aktywizujące i uczulające na problemy społeczne i polityczne jednoczącej się Europy.

Misja

Naszą misją jest stwarzanie młodym ludziom możliwości działania i samorealizacji, wspieranie procesu nauki przez całe życie oraz edukacji pozaformalnej i nieformalnej w wymiarze lokalnym, krajowym i europejskim. Osiągnąć to możemy poprzez umożliwienie młodzieży wpływania na politykę na rzecz młodzieży na wszystkich poziomach, jej aktywizację i upodmiotowienie oraz rozwijanie kompetencji kluczowych i ich rozpoznawalności.

Cele Statutowe:

Wśród wielu naszych celów znaleźć można:

a) organizowanie i promowanie wydarzeń służących edukacji międzykulturowej i historycznej młodzieży europejskiej;
b) rozpowszechnianie i promowanie wartości europejskich – w szczególności poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności oraz demokracji wśród młodzieży;
c) podejmowanie inicjatyw na rzecz pokoju, tolerancji i porozumienia służące ugruntowaniu aktywnej postawy obywatela Europy;
d) przybliżanie młodym ludziom zasad działania Unii Europejskiej, co umożliwi wykorzystanie tej wiedzy dla inicjatyw dotyczących życia lokalnej społeczności;
e) promocja i organizacja wolontariatu, w szczególności wolontariatu międzynarodowego;
f) propagowanie zasad samorozwoju i nauki poprzez metodę edukacji nieformalnej;
g) budowanie mostów porozumienia pomiędzy młodzieżą państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów partnerskich poprzez wspólne działania na arenie międzynarodowej;
h) współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu realizacji celów statutowych.