Kwiecień 2018 okazał się bardzo intensywny dla Stowarzyszenia i jego sympatyków. Rozpoczęliśmy długoterminową współpracę w ramach partnerstwa strategicznego „Youth Participation Matters”, którą zainaugurowało seminarium w Portugalii z udziałem reprezentantki Stowarzyszenia oraz dwóch uczestniczek. Poniżej relacja z wyjazdu obu uczestniczek:

Polska wersja

W dniach 18-21 kwietnia 2018 roku miałam możliwość uczestniczyć w seminarium pt. ”Models of youth participation at the local level in Europe”, które odbyło się w Setubal w Portugalii. Był to pierwszy etap długoterminowego projektu „Youth participation matters” organizowanego przez DYPALL Network oraz partnerów z Polski (Europe4Youth), Belgii (ARS for Progress of People), Macedonii (CID) i Włoch (FRG Campania) w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Seminarium zgromadziło ponad 30 uczestników, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, władz lokalnych, pracowników naukowych jak i młodzieżowych.
Podczas pierwszego dnia zostały zaprezentowane różne ciekawe praktyki angażowania młodzieży w proces podejmowania decyzji stosowane w Belgii, Portugalii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Macedonii, Rumunii i Słowenii. Odbyła się także dyskusja na temat istniejących wyzwań w ramach aktywności młodzieży na poziomie lokalnym i wymiana dobrych praktyk.
Za szczególnie interesujące uważam działania podejmowane w Brukseli, a mianowicie stosowanie mapy dobrych praktyk, gdzie każdy może znaleźć, a także dodać wartościowe praktyki w jednym z ośmiu kluczowych obszarów, które są realizowane nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. To niezwykle cenne źródło informacji oraz inspiracji. Ponadto w Brukseli potraktowano Internet jako szansę, a nie przeszkodę w angażowaniu młodzieży. Młode osoby mogą zgłaszać swoje pomysły przez Internet oraz oddawać na nie głosy. Najlepsze rozwiązania, posiadające największą liczbę głosów są następnie wprowadzane w życie.
Inną równie ciekawą propozycją jest praktyka stosowana w miejscowości Cascais w Portugalii, gdzie władze lokalne przeznaczają odpowiedni budżet na pomysły uczniów, którzy mają szansę na zgłoszenie i wdrożenie swoich projektów (na rzecz szkoły, a także lokalnej społeczności). Inicjatywa ta cieszy się bardzo dużym powodzeniem, dlatego w tym roku zwiększono liczbę zaangażowanych szkół oraz kwotę na realizację pomysłów uczniów. Wymienione przez mnie praktyki jak najbardziej można i warto wprowadzić również w Polsce.
Drugiego dnia odwiedziliśmy lokalną organizację działającą przede wszystkim na rzecz praw kobiet. Ponadto pomaga ona osobom bezrobotnym, organizuje zajęcia mające na celu rozwój umiejętności w różnych dziedzinach. Było to kolejne cenne źródło informacji.
Całe spotkanie uważam za bardzo ciekawe i inspirujące do dalszych działań na rzecz młodzieży. Poznałam osoby niezmiernie zaangażowane w pracę z młodymi osobami, które są zawsze chętne do dzielenia się wiedzą, a także dalszą współpracą. Jako efekt naszego spotkania powstanie zbiór dobrych praktyk w formie online, gdzie każdy będzie mógł czerpać lub udostępniać swoją wiedzę i dobre praktyki w zakresie aktywnego uczestnictwa młodzieży.

 

English version

On 18th-21stApril 2018 I had the opportunity to take part in the Seminar called „Models of youth participation at the local level in Europe”, which was held in Setubal, Portugal. It was the first stage of the long-term project „Youth participation matters” organized by DYPALL Network and its partners from Poland (Europe4Youth), Belgium (ARS for Progress of People), Macedonia (CID) and Italy (FRG Campania) in the framework of Erasmus + Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices. The seminar gathered together more than 30 partcipants, including representatives of NGOs, local authorities, researchers and youth workers.
During the 1st day different interesting practices of engaging youth in decision-making processes at the local level from Belgium, Portugal, Poland, Spain, Italy, Macedonia, Romania, and Slovenia were presented. There was also a discussion on existing challenges within the activity of youth at the local level as well as exchange of good practices.
As the most interesting ones, I consider actions carried out in Brussels, namely using a map of good practices, where everyone can find and add valuable practices in the 8 Youth Key Areas, which are realized not only in Europe, but in the whole world. This is a very precious source of information and inspiration. What is more, in Brussels the Internet is not seen as an obstacle, but as an opportunity to involve youth. Young people can come forward with their ideas through the Internet and vote for the favourite ones. The best solutions, which have collected the biggest amount of votes will be further implemented in a real life.
Another, equally interesting proposal is a practice applied in Cascais, Portugal, where the local authorities spend a particular budget on students’ ideas, who has a chance to propose and introduce their projects (for school as well as local community). This initiative became very popular, that’s why this year even more schools are involved and the amount of money for the projects’ implementation was increased. The mentioned practices are absolutely feasible and worth to introduce also in Poland.
During the 2ndday we have visited a local organisation acting mainly on women rights.
Moreover, it supports unemployed people, organizes activities, which aims to develop skills in different areas. This was another valuable source of information.
I consider the whole meeting as very interesting and inspiring to further actions in favour of young people. I have met a lot of people, who are highly involved in a youth work and always willing to share their knowledge and cooperate in the future. As a result of our seminar an online set of good practices will be created, where everyone will be able to gain and share knowledge and good practices concerning empowering youth.