PL: (English below)

W zeszłym tygodniu odbyła się druga część projektu „EuroTube”. Uczestnicy z Grecji, Rumunii, Słowacji, Czech, Portugalii i Polski spotkali się razem, aby porozmawiać o Unii Europejskiej, jej problemach i zaletach. Rezultatem projektu był film stworzony przez uczestników, który pokazywał problemy Europy, w którym nie istnieje Unia Europejska. Był to wspaniały czas dla nas wszystkich. Wiele się nauczyliśmy i wykorzystaliśmy naszą kreatywność w pełni.

Podczas pierwszego spotkania, który odbył się w czerwcu, pracowaliśmy ciężko nad tematem Europy, europejskiej tożsamości, czy obywatelstwa oraz o zaletach i wadach Unii Europejskiej. Uczestniczyliśmy również w warsztatach z filmowania i edycji wideo, aby poprawić nasze kompetencje związane z tworzeniem filmów. Było to bardzo użyteczne, jako, że istotną częścią naszego projektu było stworzenie filmu. Ostatniego dnia projektu stworzyliśmy scenariusz naszego dzieła oraz podzieliliśmy odpowiedzialności za przygotowanie rzeczy potrzebnych przed kolejnym spotkaniem.

Wymiana w lipcu poświęcona była głównie planowaniu, kręceniu i edycji naszego filmu. To była ciężka praca, od przygotowania szczegółowych scenariuszy, zebraniu rekwizytów, zorganizowania sprzętu, ustawienia światła i kręcenia, po wybranie odpowiednich ujęć, docinaniu, poprawianiu kolorów i eksportowaniu ostatecznego materiału.

To były wspaniałe dwa tygodnie. Nawiązaliśmy wiele nowych przyjaźni, nauczyliśmy się dużo o Unii Europejskiej i kręceniu filmów oraz doświadczyliśmy czegoś naprawdę wspaniałego.


EN:

Last week, the second part of the project „EuroTube” took place. Participants from Greece, Romania, Slovakia, Czech Republic, Portugal and Poland met together to talk about the European Union, its problems and benefits. The result of the project was a video created by the participants showing the problems of Europe without the European Union. It was a great time for all of us, we have learned a lot, and used our creativity to our limits.

During the first meeting, that we had in June, we have worked hard on the topic of Europe, European identity, citizenship and the pros and cons of being in European Union. We have also took part in video workshop and editing workshop to improve our video-making skills. It was extremely useful, as making a video was an important part of our activity. On the last days of the meeting we have discussed the scenario of our movie, and we have divided the responsibilities about what needs to be done before the second meeting.

Youth exchange in July was in great part about planning, shooting and editing the final video. It was a lot of work, from preparing the detailed scenarios, collecting props, getting the equipment, setting the lights and shooting, till choosing the proper shots, trimming, color correction and exporting the final video.

It was a great two weeks. We started a lot of new friendships, learned a lot about EU and film-making, and had amazing experiences.