POL:

Jak nakręcić historię tak, by była edukacyjna? Jak używać narzędzi cyfrowych aby opowiedzieć historię? Jak przy okazji rozwinąć inicjatywność i przedsiębiorczość?

Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć w międzynarodowym szkoleniu dla młodzieży pt. „PRODEST”, który odbył się w Londynie między 19, a 24tym marca. Trening miał zasadniczo przygotować zespoły młodych ludzi z Polski, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Hiszpanii i Francji do nakręcania wywiadów z młodymi przedsiębiorcami, na bazie których powstaną narzędzia edukacyjne w formie digital storytelling używane w edukacji do przedsiębiorczości.

Jednocześnie, uczestnicy tej mobilności zbierali siły aby zorganizować zespołowy proces filmowania, edytowania, przygotowywania i testowania scenariuszy, zbierania zasobów i wzajemnego motywowania się, co okazało się być…ćwiczeniem przedsiębiorczości.

 

Oto jak uczestniczki polskiego zespołu opisały swoje doświadczenia:

 

Projekt okazał się być dużym sukcesem, obfitującym w wiele przydatnych informacji. Najbardziej cenię sobie możliwość zapoznania się z techniką nagrywania wideo, nie wymagającą profesjonalnego sprzętu czy zaawansowanych umiejętności. Okazało się, że już odpowiednie ustawienie tła,  świadome wykorzystanie dostępnych surowców w połączeniu z ciekawym sposobem opowiedzenia historii mogę przynieść zachwycające rezultaty.

Ewa, 24

 

Zrozumiałam, jak ważny w robieniu filmów jest dźwięk oraz, że muszę być świadoma wielu źródeł hałasu podczas nagrywania. Zobaczyłam jak wygląda program do edycji filmów i nauczyłam się jego podstaw. Dowiedziałam się, jak powinna być zorganizowana historia w filmie (ile procent zajmuje wprowadzenie itp.). Wcześniej już to widziałam, ale teraz też byłam tego świadoma, że potrafię łatwo porozumiewać się z ludźmi i pokazywać swoje pomysły w zrozumiały sposób. Widzę, że powinnam rozwinąć umiejętność słuchania, bo czasem z perspektywy widzę, że mogłam się czegoś od kogoś nauczyć. Widzę też, że praca w grupie jest niezmiernie istotna, aby osiągać sensowne rezultaty. Znowu zauważyłam, że nie powinniśmy segregować ludzi. Po zakończeniu treningu niektórzy ludzie pokazali swoje umiejętności, które nie były widoczne na początku.

Kaja, 24

 

Niech powieje banałem, ale nauczyłam się podstaw jeśli chodzi o nagrywanie wideo. Wcześniej była to dla mnie czarna magia, a teraz mam blade pojęcie o tym, jak wygląda proces, jakiego typu sprzęt i oprogramowanie jest potrzebne, posłuchałam o procesie powstawania filmiku, o tym, co może pójść nie tak. Spodobało mi się też podejście pt. „przygotowuję się na najgorsze scenariusze”, bo jak się okazało, dobrze jest to wziąć pod uwagę przy planowaniu. Świetnym aspektem była również część praktyczna, chociażby po to, aby się przekonać, ile z tego, co mówił Jonathan jest prawdziwe (okazało się, ze sporo) oraz uświadomić sobie własne braki w tej dziedzinie. Czuję się pewniej, jeśli chodzi o dalsze planowanie mojego rozwoju w edycji wideo i zdecydowanie bardziej jasne są dla mnie cele projektu, czuję, że trening połączył pewne (luźne dotąd) kropki.

Estera, 23

 

Szkolenie w Londynie było dla mnie na pewno bardzo ciekawym doświadczeniem, zdobytą wiedzę mam nadzieję wykorzystać podczas samodzielnego przeprowadzania wywiadów i ich montowania. Z pozoru rzeczy oczywiste i błahe okazały się być naprawdę znaczące-jak na przykład prawidłowe ustawienie naszego rozmówcy podczas wywiadu. Oprócz tego wyjazd do Londynu był świetną okazją do praktyki języka oraz szansą na poznanie naprawdę fajnych ludzi różnych kultur. Mam wrażenie, że Londyn scalił nasz zespół i ukierunkował nasze przyszłe działania bardzo jasno. Wiemy co, jak, kiedy mamy robić a przynajmniej jak powinnyśmy. ;)

Agata, 20

Trening w Londynie był dla mnie świetną okazją do nauki i zabawy. Poznałam wielu niesamowitych ludzi i usłyszałam wiele inspirujących historii. Dzięki niemu zrozumiałam dokładnie idee Prodestu i przekonałam się, że każdy człowiek ma kompetencje, które może rozwijać. Projekt dał mi mnóstwo energii do działania.

Kinga, 20


ENG:

How to film a story so people learn from it? How to use digital tools to tell a story? How to boost entrepreneurship skills in young people?

Those were the questions we addressed in “PRODEST” Training Course for young people and youth workers in London on March 19-24. The TC was aimed mainly to prepare teams of youngsters from Poland, UK, Slovakia, Spain and France to film interviews with young entrepreneurs in their countries, which would be a base for digital storytelling videos – educational tools to use in non-formal learning activities to develop entrepreneurial skills.

In the same time participants of this mobility were getting together their strengths to organize the process of video shooting and editing, write and test scenarios, prepare resources and motivate each other to do it, which appeared to be…exercising entrepreneurial skills.

This is how polish participants described this experience:

The project turned out to be very successful and full of useful knowledge. Among others I got a chance to familiarize myself with technics of shooting a video, which does not require professional equipment or advanced skills. Apparently, already a proper framing, adequate light and sound, conscious usage of available resources, all coupled with an interesting concept of presenting a story, can provide a magnificent result.

Ewa, 24

 

I understood how important in movie making is sound and that I have to be conscious about plenty of noise sources during recording. I`ve seen how does movie editing programme look like and I’ve learned some basics of it, including the patterns of how story should be organised in the movie (percentage of introduction etc.). I felt it before, but I saw it also during this week that I am able to communicate easily my ideas and in understandable way. I see that I should  develop listening skill cause sometimes it seems to be hard for me. I see also great value of teamwork in obtaining goals. Once again I noticed that we shouldn’t compartmentalise people. At the end of training some people showed their skills which was not visible from first look.

Kaja, 24

 

It may be cliché, but I really learned basics of video recording. It was a black magic for me before and now I have a general imagination of the process, equipment and software. I also learned what can go wrong during the process adopting the preventive approach saying “I`m getting ready for the worst case scenario”, because, as it appeared, it was useful to take that into consideration while planning video shooting. Practical part was also great to do, to see how much of what Jonathan (the trainer) said was true (and it was!) and realise my own limitations in this area. I feel more confident to plan my development in the field of video-making. Aims of the project are much more clear to me now and I feel that this training has linked what was detached so far.

Estera, 23

 

For me training in London was great opportunity to learn more about making videos. I didn’t know many things about interviewing, I hope it will be helpful for me when I will be doing interviews and editing by myself.  I’ve met many interesting people there. It was really nice occasion to practice my English and have a nice chat with great and different people from all over the Europe. I’m really happy that i could take part in this project.  I want to thanks everyone for keeping me company, I appreciate it.

Long story short: great people, great team  and pretty London 

Agata, 20

 

The training in London was great occasion for learning and fun. I met a lot of amazing people and heard a lot of inspiring stories. Because of this meeting I understood the idea of Prodest and realized that every man has competencies which can develop. The project gave me a lot of power to action.

Kinga, 20