Wspieranie przedsiębiorczości to nie tylko inkubatory przedsiębiorczości, pożyczki dla start-upów, czy instytucje takie jak PARP. Przedsiębiorczość to przede wszystkim postawa. Postawa proaktywna, poczucie inicjatywy, odpowiedzialności i odwagi. A to da się trenować.
Podążając tym tropem, nasze Stowarzyszenie wraz z partnerem z Cypru – organizacją Citizens in Power – zorganizowało międzynarodowe szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą na temat tego jak wspierać i trenować postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży. Szkolenie odbyło się w malowniczym ośrodku „Halny” w Zawoi (polecamy!) w październiku 2015 z udziałem uczestników z Niemiec, Grecji, Włoch, Estonii, Bułgarii, Słowacji, Cypru i Polski.
Podczas szkolenia eksplorowaliśmy różne podejścia w edukacji do przedsiębiorczości, warunki oraz metody rozwoju przedsiębiorczości w różnych krajach. Dyskutowaliśmy o naturze przedsiębiorczości i warunkach, jakie powinny być zapewnione młodym ludziom, by eskalować postawy sprzyjające samodzielności finansowej i podejmowaniu ryzyka, ale także związane z etyką i odpowiedzialnością społeczną. Opisaliśmy także profil „człowieka przedsiębiorczego” i zajęcia, jakie rozwijają cechy wymienione jako pożądane u przedsiębiorców.
Głównym rezultatem projektu był opracowany model wspierania przedsiębiorczości oparty na wspieraniu kluczowych momentów w procesie rozwijania przedsiębiorczości wśród młodych ludzi w edukacji pozaformalnej. Krótko mówiąc, model mówi o tym, że kluczowe momenty dla młodzieży, w których należy ją wspierać w rozwijaniu własnych inicjatyw to:
1) Moment przed podjęciem jakichkolwiek działań, gdzie wsparcie polega na rozwijaniu rozumienia czym jest innowacyjność i uczenia się myślenia zadaniowego, nakierowanego na obserwowanie i rozwiązywanie problemów,
2) Moment planowania inicjatywy i analizy potrzeb, zasobów i możliwości, dzięki którym potrzeba zostanie zaspokojona w najbardziej efektywny, ekonomiczny i pełny sposób, a problem zostanie rozwiązany,
3) Moment wdrażania i ewaluacji, w której należy stosować partycypacyjny model.
We wszystkich momentach procesu warto zadawać sobie pytania o sens, podejście i wartość dodaną dla naszych odbiorców. Tym samym zwracanie uwagi na etykę, odpowiedzialność społeczną i zmianę społeczną, jaką wywoła dana inicjatywa to przedmiot każdego z trzech kluczowych momentów. Ważne są również kwestie warunków stwarzanych młodym ludziom do udziału w tym systemie. Upodmiotowienie młodych ludzi do przedsiębiorczości to – zdaniem uczestników szkolenia –kwestia równoważna z upodmiotowieniem do uczestnictwa w demokracji. Młodzi przedsiębiorcy obarczeni są wieloma stereotypami, zakłada się ich domyślny profil działalności, motywacje, jak i podejście oparte na rywalizacji (te ostatnie różnicują jedynie stereotypy związane z płcią). Stąd w edukacji do przedsiębiorczości warto uświadamiać młodych o wyzwaniach, barierach, ale i możliwościach i szansach.
Edukacja do przedsiębiorczości, ostatecznie, powinna być międzysektorowa, a bodźce pochodzić z różnych źródeł.