Opis projektu

Zarys problemu: Rozpoznawalność efektów edukacji poza-formalnej (kompetencji zdobytych podczas wolontariatu, inicjatyw lokalnych, czy projektów młodzieżowych) w wielu krajach jest niska. Efekty te nie są rzetelnie certyfikowane, ani cenione jako doświadczenie edukacyjne I źródło kompetencji zawodowych. Istniejące narzędzia walidacji efektów uczenia się stosować można przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, w ramach europejskich programów edukacyjnych. Tymczasem brakuje narzędzi tego typu mających zastosowanie w aktywnościach lokalnych, “pozaprogramowych”, które byłyby rozpoznawalne na poziomie narodowym. Nawet organizatorzy takich zajęć często nie doceniają wartości i znaczenia certyfikowania osiągnięć i nie wystawiają żadnych dokumentów potwierdzających zdobyte kwalifikacje.

Idea Projektu: W ramach projektu budujemy i rozwijamy uniwersalne narzędzie walidacji efektów edukacji poza-formalnej – certyfikat “Paszport Kompetencji” („Competence Passport”). Dzięki temu narzędziu uczestnicy zajęć edukacji poza-formalnej dokumentują i weryfikują swoje kompetencje zdobyte podczas różnego rodzaju aktywności lokalnych i mogą je oficjalnie potwierdzić. Certyfikat jest generowany przez stronę internetową, która oferuje także przewodnik po auto-ewaluacji, bazę kompetencji oraz opcję ich łączenia z profesjami. „Paszport Kompetencji” jest wynikiem wspólnych wysiłków reprezentantów sektora biznesu, edukacji formalnej, organizacji pozarządowych i władz lokalnych.

Działania: konsultacje społeczne, seminaria międzynarodowe, debaty, warsztaty i konferencja odbyły się w czterech krajach: w Polsce, Niemczech, Czechach i Rumunii. Poprzedziły one opublikowanie strony internetowej generującej certyfikat. Kolejnym etapem projektu było testowanie narzędzia podczas cyklu staży dla młodzieży w instytucjach partnerskich. Po zakończeniu stażu uczestnik wraz z opiekunem stażu określili w jakim stopniu certyfikat pomógł udokumentować efekty edukacyjne.

 

Założenia metodologiczne

Założeniem certyfikatu jest podejście oparte na kompetencjach (twardych, jak i miękkich, społecznych, osobistych, technicznych kulturowych, zarządczych i innych). Uczestnicy mogą wybrać kompetencje z listy oraz zapoznać się z ich szczegółowymi opisami by zrozumieć ich znaczenie oraz wymagania na każdy z pięciu poziomów ich opanowania. Poziomy te odpowiadają tym opisanym w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (1-5). Objaśnienia są także dostosowane do każdej z kompetencji i napisane w przejrzysty i jednoznaczny sposób. Każda z kompetencji jest opisana poprzez jej komponenty: wiedzę, umiejętności i postawy na pięciu poziomach ich opanowania. Poziom 1 oznacza podstawową wiedzę, podstawowe umiejętności niezbędne do przeprowadzenia prostych zadań w obszarze kompetencji oraz gotowość do ich wykonania pod nadzorem. Poziom 5 oznacza posiadanie wyczerpującej, specjalistycznej i teoretycznej wiedzy w danym obszarze oraz świadomość granic tej wiedzy, wszechstronne umiejętności poznawcze i praktyczne potrzebne do rozwijania kreatywnych rozwiązań abstrakcyjnych problemów o nieprzewidywalnej trajektorii w obszarze danej kompetencji, a także gotowość do zarządzania zadaniami i ich nadzorowania. Uczestnicy mogą ocenić ich poziom opanowania danej kompetencji oceniając osobno wiedzę, umiejętności i postawy bazując na konkretnych opisach i przykładach zachowań manifestujących posiadane kompetencje. System zaś zlicza średnią ważoną trzech ocen (z najwyższą wagą dla umiejętności praktycznych) i generuje ją na certyfikacie w symbolicznej postaci, acz możliwej do zweryfikowania. Narzędzie to wyposażone w przejrzysty przewodnik oraz możliwość walidacji rezultatów ma szansę być uniwersalnie rozpoznawalne.

 

Paszport kompetencji dostępny jest tutaj: http://comp-pass.org

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>